STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  STATUT
  Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej
  Oddział w Gliwicach

  Założeniem deklaracji ideowej Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej jest:

  „PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”.

  Uznając za niezbędne stowarzyszamy się celem:

  1. Zapewnienia kontynuacji pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych Armii Krajowej w jej kolejnych pokoleniach i prowadzenie prac nad przywróceniem wiedzy o zapomnianych wydarzeniach z jej historii.
  2. Przejęcia sukcesji, tradycji i dorobku działań Armii Krajowej, jako ideowych spadkobierców idei i działań żołnierzy AK.
  3. Zapewnienia kontynuacji opieki i pomocy charytatywnej dla byłych żołnierzy AK i ich rodzin.
  4. Kształtowania postaw patriotycznych, z uwzględnieniem współczesnej świadomości integracji Unii Europejskiej i zagrożeń globalnych.
  5. Integracji różnych form i organizacji, mających wspólny rodowód niepodległościowy, w kształtowanie pamięci historycznej, związanej z działalnością kombatancką AK i Polskiego Państwa Podziemnego.
  6. Działania integracyjnego z Towarzystwami Przyjaciół Armii Krajowej, Klubami Historycznymi, Stowarzyszeniami, Federacją Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość, organizacjami młodzieżowymi, harcerskimi lub innymi uznającymi tożsame wartości.
  7. Przejęcia z biegiem lat dorobku, sukcesji, wartości materialnych i niematerialnych byłych żołnierzy AK oraz stosownie do możliwości integracyjnych, dorobku innych organizacji niepodległościowych bliskich etosowi i tradycji AK.

  Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej działa zgodnie z treścią Konstytucji i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizacją funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r., o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) zwanej dalej Ustawą niniejszego Statutu.

  ROZDZIAŁ I.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, zwane dalej Stowarzyszeniem jest kontynuatorem tradycji patriotycznych środowisk kombatanckich, związanych z działaczami Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz organizacjami mającymi na celu utrzymanie niepodległości, suwerenności oraz integracji Narodu Polskiego.

  § 2

  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla jej Oddziału w Gliwicach teren miasta i powiatu Gliwice i województwa śląskiego. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Gliwice.

  § 3

  Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o podobnych cechach i założeniach programowych na zasadach pełnej autonomii.

  § 4

  1. Stowarzyszenie swą działalność opiera na pracy społecznej członków, lecz może w razie potrzeby zatrudniać pracowników i prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności przeznacza na działalność statutową i nie może go przeznaczać do podziału pomiędzy swych członków.
  2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

  § 5

  Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej posługuje się skrótem SPAK

  § 6

  1. Stowarzyszenie może posługiwać się symbolem graficznym, logo.
  2. Nazwa, symbol, logo, skrót Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
  3. Stowarzyszenie używa własnych znaków, odznak, pieczęci, których wzory zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

  § 7

  1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, stempli kancelaryjnych, druków organizacyjnych, legitymacji członkowskich,
  2. Stowarzyszenie może ustanawiać oraz nadawać odznaki organizacyjne i tytuły honorowe.

  ROZDZIAŁ II.

  CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

  § 8

  Celem Stowarzyszenia jest:

  a. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dotyczącej obrony godności,dobrego imienia,pamięci Armii Krajowej oraz jej żołnierzy,
  b. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  c. prowadzenie badań naukowych nad historią Armii Krajowej i organizacjami z niej się wywodzącymi oraz działalności publicystycznej i wydawniczej,
  d. opieka nad rodzinami żołnierzy AK oraz zapewnienie im pomocy charytatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów niepełnosprawnych,
  e. zacieśnienie koleżeńskiej więzi pomiędzy rozproszonymi oraz żyjącymi żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami w kraju i zagranicą,
  f. zajmowanie stanowiska w mediach, dotyczącego spraw publicznych, w szczególności związanych z krzewieniem etosu Polaka – obywatela, który przedkłada dobro wspólne nad własne,
  g. udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie, upowszechnianie ich wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  h. upowszechnianie wśród młodzieży idei ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, promocji i organizacji wolontariatu, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  i. promocja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  j. współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II wojny światowej oraz ich organizacjami sukcesorskimi, których ideologia i założenia zgodne są z założeniami AK,
  k. reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej, instytucji oraz organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Stowarzyszenia.

  § 9

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  a. organizowanie opieki charytatywnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin,
  b. pomoc w wychowaniu moralnym, patriotycznym młodego pokolenia przez edukację i organizowanie seminariów, szkoleń i wykładów,
  c. krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii Armii Krajowej i jej tożsamości, przez współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz jednostkami organizacyjnymi jej podległymi, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, klubami historycznymi, samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz innymi urzędami i instytucjami zapewniającymi realizację celów statutowych,
  d. współpracę z organizacjami Polonii Zagranicznej rozsianymi w różnych częściach świata i dążącymi do podtrzymania patriotycznych związków z krajem,
  e. współpracę z samorządami terytorialnymi w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami żołnierskimi, miejscami kaźni, pomnikami i tablicami upamiętniającymi miejsca walki o niepodległość Polski oraz żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego,
  f. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży, dotyczącej znaczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz współpracę w tym zakresie z organizacjami społeczno – politycznymi, szkołami i placówkami oświatowymi,
  g. podejmowanie działalności zmierzającej do promocji dóbr kultury i tradycji oraz realizację innych statutowych celów i zadań, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów,
  h. organizowanie, współorganizowanie i współuczestnictwo w uroczystościach, sesjach, konferencjach związanych z walkami o niepodległość lub miejscami pomięci narodowej,
  i. współpraca z wojskiem, policją, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, w patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie obronności państwa,
  j. przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach stowarzyszenia.

  § 10

  • Dla osiągnięcia statutowych celów, Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może powołać fundacje.
  • Dla realizacji celów pomocy społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, upowszechniania kultury i tradycji Armii Krajowej, Stowarzyszenie przyjmuje wsparcie finansowe w formie zapisów, darowizn, ruchomości i nieruchomości oraz dotacji.
  • Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności, o której mowa w pkt. 2, może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej, prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, stosownie do przepisów ustawy z 2003 o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, odpowiadającej zadaniom statutowym Stowarzyszenia. Wykonanie powierzonych zadań publicznych odbędzie się przy udzielonej dotacji finansowej, przeznaczonej na ich zrealizowanie.
  • Statutowa działalność stowarzyszenia, o której mowa w § 8 i 9 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej i jako działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez stowarzyszenie odpłatnie lub nieodpłatnie, np:
  ◦ działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług, na podstawie stosunku prawnego, za które stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia,
  ◦ działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność, za którą stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie,
  ◦ działalnością pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów i usług, wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające z działalności pożytku publicznego, a w szczególności w zakresie rehabilitacji przystosowania osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów oraz darowizny na cele działalności pożytku publicznego.

  ROZDZIAŁ III.

  SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA STOWARZYSZENIA

  § 11

  Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w następujących formach członkostwa:
  a. zwyczajnego
  b. wspierającego
  c. honorowego

  § 12

  1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełnie praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklaracje zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, w realizacji celów Stowarzyszenia.
  4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, albo co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia

  § 13

  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest pełnoletnia osoba fizyczna, dla której etos Armii Krajowej, jej tradycja i historia utożsamiają się z wzorcami patriotycznej postawy obywatelskiej.

  § 14

  Nie mogą być członkami Stowarzyszenia osoby, które:
  a. zniesławiały Armię Krajową, szkalowały lub prześladowały jej żołnierzy z powodu służby w jej szeregach,
  b. postępowały w sposób nie licujący z godnością i honorem żołnierza Armii Krajowej,
  c. są członkami organizacji, których zadania i ideologia jest obca oraz sprzeczna z ideologią Armii Krajowej.

  ROZDZIAŁ IV.

  CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 15

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  ◦ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  ◦ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  ◦ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  ◦ zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  ◦ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  ◦ uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  ◦ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  ◦ regularnego opłacania składek.
  ◦ Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, a poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
  3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

  § 16

  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenia przez Zarząd w wyniku:
  ◦ zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok, jeżeli nie zachodzą usprawiedliwione okoliczności,
  ◦ z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  ◦ ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres 1 roku, jeżeli nie zachodzą uzasadnione przesłanki,
  ◦ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub dokonania przestępstwa umyślnego, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem,
  ◦ utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ V.

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

  § 17

  Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

  § 18

  1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
  2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kooptacja następuje w głosowaniu tajnym, w obecności większości członków organu.

  § 19

  1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
  2. Pierwsza kadencja władz
  Stowarzyszenia trwa od chwili zarejestrowania przez Sąd, do 31.12.2010r.
  3. Zarząd składa się z 3-5 osób, z pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, skarbnika i sekretarza.
  4. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

  § 20

  Zwołanie Walnego Zebrania

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
  2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 5 lat, jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie dłuższym niż po upływie jednej godziny, przy czym zebranie w drugim terminie może podejmować uchwały lub dokonywać wyborów bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.
  4. Walne Zebranie może obradować według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  5. Prezes Oddziału z urzędu.
  reprezentuje Oddział na Walnym Zebraniu i uczestniczy w nim wraz z delegatami Oddziału, którzy mają głos stanowiący.
  6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia są obowiązujące dla Oddziałów Stowarzyszenia.
  7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  ◦ z własnej inicjatywy,
  ◦ na żądanie członków Komisji Rewizyjnej lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, w razie stwierdzenia nieprawidłowości działalności Zarządu Oddziału,
  ◦ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zastać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku na żądanie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 21

  Kompetencje Walnego Zebrania

  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a. określenie głównych kierunków działania to jest rozwoju Stowarzyszenia,
  b. uchwalenie zmian statutu,
  c. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e. powołanie Oddziału i uchwalanie zakresu terytorialnego lub środowiskowego, na którym mogą działać oddziały,
  f. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału na Zebraniu Walnym Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości działania Oddziału Stowarzyszenia, w razie prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem,
  g. analiza i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  h. podejmowanie decyzji o ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
  k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  l. zatwierdzanie ramowego programu rocznego działalności Stowarzyszenia,
  m. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy mają zostać wybrani.
  n. podejmowanie uchwał zgodnie z treścią § 16 ust. 4 oraz § 24 ust. 1 lit.

  § 22

  Do czasu wyboru władz pierwszego Oddziału w Walnym Zebraniu, mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. Po tej dacie Zarząd Stowarzyszenia ustala ilość delegatów wybieranych na Walne Zebranie. Członkowie Stowarzyszenia nie będący delegatami, będą zawiadamiani o terminie Walnego Zebrania i mają prawo brać w nim udział z głosem doradczym.

  § 23

  Kompetencje Zarządu

  1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
  ◦ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  ◦ realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  ◦ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  ◦ planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  ◦ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  ◦ przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  ◦ zwoływanie Walnego Zebrania,
  ◦ ustalanie wysokości składek członkowskich,
  ◦ opracowanie ramowego programu rocznego działalności Stowarzyszenia.
  2. Zarząd może uchwalić regulamin obrad Stowarzyszenia

  § 24

  Kompetencje Komisji Rewizyjnej

  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  ◦ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  ◦ ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  ◦ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  ◦ wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  ◦ wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  ◦ wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członek Zarządu.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

  § 25

  Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
  2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

  § 26

  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie po upływie 30 dni bez względu na liczbę obecnych członków.

  § 27

  Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, pracowników lub osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tymi osobami z tytułu opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi
  2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych, niż dla osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następujecie odpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie

  ROZDZIAŁ VI

  JEDNOSTKI TERENOWE

  § 28

  1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
  2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
  3. Delegaci Oddziałów uczestniczą w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
  4. W przypadku powołania Oddziału na najbliższym Walnym Zebraniu podejmuje się uchwałę w przedmiocie: przekształcenia Walnego Zebrania w Walne Zebranie Delegatów; określenia ilości delegatów.

  § 29

  Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału, liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

  § 30

  Struktura organizacyjna Oddziału

  1. Władze Oddziału to:
  ◦ Walne Zebranie Członków Oddziału,
  ◦ Zarząd Oddziału,
  ◦ Komisja Rewizyjna.
  2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
  3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa pięć lat.
  4. W razie gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Oddziału. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kooptacja następuje w głosowaniu tajnym w obecności większości członków organu.

  § 31

  Walne Zebranie Oddziału

  1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż po upływie jednej godziny, przy czym zebranie w drugim terminie może podejmować uchwały lub dokonywać wyborów bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  ◦ z własnej inicjatywy,
  ◦ na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  ◦ na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ na wniosek Prezesa Stowarzyszenia.
  4. Kompetencje Walnego Zebrania Oddziału to:
  ◦ uchwalanie głównych kierunków pracy Oddziału,
  ◦ wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
  ◦ wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
  ◦ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  ◦ zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
  ◦ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
  ◦ wnioskowanie o podjęcie uchwały w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy mają zostać wybrani.

  § 32

  Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

  1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, skarbnika i sekretarza.
  2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
  3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
  ◦ kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  ◦ składanie oświadczenia woli przez dwóch członków Zarząd Oddziału, w tym Prezesa Oddziału,
  ◦ sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
  ◦ przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, na zewnątrz,
  ◦ zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

  § 33

  Komisja Rewizyjna Oddziału

  1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
  3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
  ◦ kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
  ◦ ocena pracy Zarządu, w tym rocznych sprawozdań i bilansu,
  ◦ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
  ◦ wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  ◦ wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego zawinionej bezczynności,
  ◦ wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
  ◦ wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.
  ◦ Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.

  ROZDZIAŁ VII

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 34

  Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

  § 35

  Majątek Stowarzyszenia

  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
  ◦ składki członkowskie,
  ◦ darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  ◦ dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  5. Decyzje w sprawie majątku Oddziału posiadającego osobowość prawną podejmuje Zarząd Oddziału.

  § 36

  Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Stowarzyszenia.
  2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw i ustanawiać pełnomocników.

  § 37

  Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia